נט גיימס, פרופיל של תונר32

העמוד שלתונר32
חובב הכלבים מספר1
&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/signs/welcome/010.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/VNJDUKr1mTk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/VNJDUKr1mTk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/002.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor **--&#62;<br /><center><embed src="http:**www.pageplugins.com/generators/customclocks/clock.swf" FlashVars="s=150&amp;h=1&amp;u=http:**www.pageplugins.com/generators/customclocks/&amp;i=2&amp;b=0x3399ff" quality="high" wmode="transparent" width="224.45" height="224.45" name="Custom Clock" align="middle" allowScriptAccess="samedomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http:**www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><font size="2"><a href="http:**www.pageplugins.com/generators/customclocks/">Custom Myspace Clock</a></font></center><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/002.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani **--&#62; <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/MqIPEYN9OIg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/MqIPEYN9OIg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/KZpOM6r0bv8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/KZpOM6r0bv8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/KZpOM6r0bv8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/KZpOM6r0bv8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> <br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/040.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/009.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani **--&#62; <br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/034.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - rain effect --&#62;<br />&#60;script language=JavaScript><br />var no = 50;<br />var speed = 1;<br />var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;<br />var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;<br />var s, x, y, sn, cs;<br />var a, r, cx, cy;<br />var i, doc_width = 800, doc_height = 600;<br />if (ns4up) {<br />doc_width = self.innerWidth;<br />doc_height = self.innerHeight;<br />}<br />else<br />if (ie4up) {<br />doc_width = document.body.clientWidth;<br />doc_height = document.body.clientHeight;<br />}<br />x = new Array();<br />y = new Array();<br />r = new Array();<br />cx = new Array();<br />cy = new Array();<br />s = 8;<br />for (i = 0; i < no; ++ i) { <br />initRain();<br />if (ns4up) {<br />if (i == 0) {<br />document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");<br />document.write("top=\"1\" visibility=\"show\">");<br />document.write("<img src='/jsp/moomoo/tools/images/special/rain/004.gif' border='0'></layer>");<br />}<br />else {<br />document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");<br />document.write("top=\"1\" visibility=\"show\">");<br />document.write("<img src='/jsp/moomoo/tools/images/special/rain/004.gif' border='0'></layer>");<br /> }<br />}<br />else <br />if (ie4up) {<br />if (i == 0) {<br />document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");<br />document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");<br />document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\">");<br />document.write("<img src='/jsp/moomoo/tools/images/special/rain/004.gif' border='0'></div>");<br />}<br />else {<br />document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");<br />document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");<br />document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\">");<br />document.write("<img src='/jsp/moomoo/tools/images/special/rain/004.gif' border='0'></div>");<br /> }<br /> }<br />}<br />function initRain() {<br />a = 6;<br />r[i] = 1;<br />sn = Math.sin(a);<br />cs = Math.cos(a);<br />cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;<br />cy[i] = Math.random() * doc_height + 1;<br />x[i] = r[i] * sn + cx[i];<br />y[i] = cy[i];<br />}<br />function makeRain() {<br />r[i] = 1;<br />cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;<br />cy[i] = 1;<br />x[i] = r[i] * sn + cx[i];<br />y[i] = r[i] * cs + cy[i];<br />}<br />function updateRain() {<br />r[i] += s;<br />x[i] = r[i] * sn + cx[i];<br />y[i] = r[i] * cs + cy[i];<br />}<br />function raindropNS() {<br />for (i = 0; i < no; ++ i) {<br />updateRain();<br />if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {<br />makeRain();<br />doc_width = self.innerWidth;<br />doc_height = self.innerHeight;<br />}<br />document.layers["dot"+i].top = y[i];<br />document.layers["dot"+i].left = x[i];<br />}<br />setTimeout("raindropNS()", speed);<br />}<br />function raindropIE() {<br />for (i = 0; i < no; ++ i) {<br />updateRain();<br />if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {<br />makeRain();<br />doc_width = document.body.clientWidth;<br />doc_height = document.body.clientHeight;<br />}<br />document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i];<br />document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i];<br />}<br />setTimeout("raindropIE()", speed);<br />}<br />if (ns4up) {<br />raindropNS();<br />}<br />else<br />if (ie4up) {<br />raindropIE();<br />}<br /></SCRIPT>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - rain effect **--&#62;<<<br />br />http:**www.youtube.com/watch?v=<br /><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/NMIU4ItXGh0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/NMIU4ItXGh0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object> <br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/091.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter --&#62;<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553**0000' codebase='http:**download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='500' height='70' title='עבור לפינת העזרים של מומו הפרה'><param name='FlashVars' value='username=הטקסט שלך כאן&amp;size=50&amp;color=0x0000FF' /><param name='movie' value='http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-stars.swf' /><param name='quality' value='high'/><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/glitters/glitter-stars.swf' FlashVars='username=הטקסט שלך כאן&amp;size=50&amp;color=0x0000FF' quality='high' wmode='transparent' width='500' height='70' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http:**www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - glitter **--&#62;<br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**i38.tinypic.com/99dzlj.gif" border=0></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**www.area.co.il/pin/75179images/animachiot3.gif" border=0></a><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/bokTigkSGwA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/bokTigkSGwA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/RmISZzgnp2U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/RmISZzgnp2U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/zSXzJMItG1U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/zSXzJMItG1U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/dCAU3y_WH24&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/dCAU3y_WH24&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />[URL=http:**www.yo-yoo.co.il/][IMG]http:**i36.tinypic.com/121vej9.jpg[/IMG][/URL]<br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**i36.tinypic.com/121vej9.jpg" border=0></a><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/072.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/013.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/gamani/015.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - gmani **--&#62;<br /><a href="http:**www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http:**www.area.co.il/pin/12246images/36_1_27.gif" border=0></a><br /><br /><a href="http:**www.yo-yoo.co.il/yoyoicons/index.php"><img src="http:**img148.imageshack.us/img148/4468/432cc5.gif" border=0></a><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/Vl5Ivf-mJ4c&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/Vl5Ivf-mJ4c&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**www.2all.co.il/web/Sites/chendu/6936_(680).gif" border=0></a><br /><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/signs/welcome/005.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/signs/sport/006.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign --&#62;<a href="http:**tools.moomoo.co.il/" target="_blank" title="פינת העזרים של מומו"><img src="http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/signs/sport/002.gif" border="0"></a>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - sign **--&#62;<br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor --&#62;<style type="text/css">body {cursor: url(http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/cursors/007.ani); }</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - cursor **--&#62;<br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**f.nau.co.il/upload/Xternal/IsraBlog/27/56/52/525627/posts/13775370.gif" border=0></a><br /><a href="http:**prasim.uni.cc/ref.php?id=825"><br /><img src="http:**prasim.uni.cc/banner.gif" alt="פרסים - תחרות לינקים" border="0" width="460" height="60" valign="absmiddle"><br /></a><br />&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background --&#62;<style>body {background-image: url('http:**media.moomoo.co.il/Upload/tools/backgrounds/005.gif');}</style>&#60;&#33;-- tools.moomoo.co.il - background **--&#62;<br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/comp/2.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/animal/3.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/mamtak/3.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/evil/evil.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/tv/2.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/monky/2.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/yoyo/2.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**img167.exs.cx/img167/671/f33570908291137.gif" border=0></a><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**img231.imageshack.us/img231/1939/playetflyer1ib4.gif" border=0></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**img519.imageshack.us/img519/2327/45pt1.gif" border=0></a><br /><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http:**www.area.co.il/pin/75179images/1124286.gif" border=0></a><br /><br /> <a href="http:**water.yo-yoo.co.il" target="_blank" ><img src="http:**yo-yoo.co.il/water/1.gif" border=0></a><br /><a href="http:**yo-<<br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/**s/click.php?eid=30000"><img src="http:**yo-yoo.co.il/**s/**_30000.png" alt="יו-יו ביצים" /></a><br /><a href="http:**yo-yoo.co.il/shelon/index.htm" target="_top"><br /><img src="http:**yo-yoo.co.il/shelon/pigs/2.gif" border="0"><br /></a><br /><br /><img src=http:**img4.imageshack.us/img4/6313/maraquanbrucesparkle8rn.gif><br>Image from Pittys Glitters, click <a href=http:**home.neopets.com/templates/homepage.phtml?pet_name=Adam12345678910244>here</a> to get your own&#33;<br /><img src=http:**img49.imageshack.us/img49/1564/starrychombysparkle9ok.gif><br>Image from Pittys Glitters, click <a href=http:**home.neopets.com/templates/homepage.phtml?pet_name=Adam12345678910244>here</a> to get your own&#33;<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/0S0adMWEHU4&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/0S0adMWEHU4&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><p align="center"><br><embed src="http:**www.pageplugins.com/generators/lava_lamp/lavau.swf?liq_red=147.2&amp;liq_green=160.1&amp;liq_blue=184.5&amp;b_red=210.5&amp;b_green=96.4&amp;b_blue=160.8&amp;f_red=144.2&amp;f_blue=128.2&amp;f_green=2**" quality="high" bgcolor="f6f6f6" wmode="transparent" width="140" height="200" name="lava" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"pluginspage="http:**www.macromedia.com/go/getflashplayer"><br><a href="http:**www.pageplugins.com/" target="_blank"><small>Create a Lava Lamp</small></a><br></p><br /><center><embed src="http:**www.pageplugins.com/generators/tshirt/tshirt.swf" FlashVars="stxt=I* * * *PagePlugins&amp;a=165&amp;tx=118.1&amp;ty=98.75&amp;color1=0x33FF99&amp;color2=0x9966CC&amp;color3=0xCC00FF&amp;color4=0xCCCC33&amp;font=2&amp;gender=1&amp;symbol=3&amp;lnpath=http:**www.pageplugins.com/generators/tshirt/&amp;dom=http:**www.pageplugins.com/" quality="high" wmode="transparent" width="371.55" height="503.15" name="TShirt Generator" align="middle" allowScriptAccess="samedomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http:**www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><a href="http:**www.pageplugins.com/">Myspace Fun Flash Generator</a></center><br />CM2J-4GEH-L4J3-<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/U36BWFVpEOA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/U36BWFVpEOA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>M0X0-1911<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:**www.youtube.com/v/6CsXni39qPI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http:**www.youtube.com/v/6CsXni39qPI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
כניסה אחרונה: לפני 8 חודשים, 7 ימים ו- 12 שעות
הישגים
0
0
0
284
פרופיל
בלוג
עידכונים
אין עידכונים חדשים
חברים
(10)
הבלוגים שלי
לא התווספו בלוגים
וידאו
תמונה