נט גיימס, פרופיל של רחלחודטוב

העמוד של^_^שטנית 1...
<embed src="http://www.pageplugins.com/generators/flash_glitter_text/show.swf?message=rachel&amp;font=http://www.pageplugins.com/generators/flash_glitter_text/fonts/plainn_lib4.swf&amp;glitter=http://www.pageplugins.com/generators/flash_glitter_text/glitters/glitter3.swf&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/generators/flash_glitter_text/&amp;swfHeight=117&amp;swfWidth=283&amp;bevel=1&amp;shadow=1&amp;glow=1&amp;blur=0&amp;fade=0&amp;blink=0&amp;fontsize=67&amp;num=3" quality="best" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="283" height="117" name="glitters" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><a href="http://www.pageplugins.com/generators/flash_glitter_text/">Custom Glitter Text</a><br/><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/33/33627qz0kw47zut.gif" width=85 height=71 border=0></a><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:120; top:50; width:35; height:450; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:170; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute;left:220; top:90; width:35; height:250; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:270; top:30; width:35; height:370; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:320; top:30; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:240; top:30; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:140; top:30; width:35; height:50; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:290; top:30; width:35; height:60; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:100;top:130; width:35;height:80; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:360; top:30; width:35; height:330; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:390; top:50; width:35; height:400; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:440; top:70; width:35; height:300; z-index:600"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:470;top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:560; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:590; top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:520; top:170; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:610; top:200; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:650; top:250; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:290; width:35; height:380;z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:660; top:40; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:60; width:35; height:90; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/greenbutterfly.gif"></marquee><br /><center><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/photocube/show.swf?baseURL=http://www.pageplugins.com/generators/photocube/&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;flashLABEL=PagePlugins.com&amp;file=http%3A%2F%2Fwww%2Epageplugins%2Ecom%2Fgenerators%2Fphotocube%2Fuploads%2F08%5F08%5F2009%2F17%2Fpic83096310%2Ejpg" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="250" name="show" align="middle" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br><small><a href="http://www.pageplugins.com/">Myspace Photo Cube</a><small></center><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1020/1020813lxqkhjzahj.gif" width=140 height=120 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl.glitter-graphics.net/pub/1007/1007471peq3iysqf3.gif" width=290 height=330 border=0></a><br><a href="http://www.glitter-works.org" target=_blank>glitter-graphics.com</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/223/223565kdg6b9dd2v.gif" width=100 height=100 border=0></a><br /><br /><br /><br />[url=http://www.glitter-graphics.com][img]http://dl5.glitter-graphics.net/pub/304/304715cpkwxj07cg.gif[/img][/url]<br /><br /><br /><br /><br /><div class='content' style='position: absolute; left:100px; top:5px; width:100px; height:100px; overflow:auto;'><a href=http://www.glitter-club.com title='Myspace Graphics'>Myspace Graphics</a><br><a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts title='Myspace<br /> Layouts'>Myspace Layouts</a></div><style type="text/css"><br /><br /><br />{Background Settings}<br />body {<br /> background-image:url("http://art.glitter-graphics.net/pub/albums/daph047/Backgroungs/Unicornbg_DB.gif");<br /> background-repeat:repeat;<br /> background-position:center;<br /> background-attachment:fixed;}<br /><br />{We gotta hide the other tables backgrounds so it looks nice}<br />table, tr, td, input, div {<br /> background-color:transparent; border:0px;}<br /><br />{table properties}<br />table table table td {filter:alpha(opacity=90); opacity:0.9; -khtml-opacity:0.9;<br /> background-color:8c73d6;}<br />table table table {<br /> border-color:ffffff;<br /> border-style:solid;<br /> border-width:1px;}<br />table table table table td {background-image:none; background-color:transparent; filter:none; opacity:1;}<br /> table table table {width:300px;}<br /> td.text table {width:auto;}<br />table table table table {border:0px;}<br /><br />{Replace the old contact table with the new one}<br />.contactTable {width:300px; height:150px; background-image:url("http://art.glitter-graphics.net/pub/albums/daph047/ConytactTables/UniContact.gif"); background-repeat:no-repeat; background-position:center center;}<br />.contactTable img {display:none;}<br />.contactTable td {background-color:transparent;}<br />.contactTable a {display:block; width:115px; height:30px; filter:none &#33;important; background-color:transparent &#33;important; background-image:none &#33;important;}<br /><br />{replace the extended network with your new banner}<br />span.blacktext12 span {display:none &#33;important;}<br />span.blacktext12 {display:block; width:435px; height:350px; background:url("http://art.glitter-graphics.net/pub/albums/daph047/Extended+Network/UniExt2.gif") no-repeat center center;}<br /><br />{Regular links, and that damn view all friends link, myspace had to make it a class for a stupid reason}<br />a:link, a:active, a:visited, a.redlink:link, a.redlink:active, a.redlink:visited {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> text-decoration:none;}<br />a:hover, a.redlink:hover {}<br /><br />{Default Text Settings}<br />table, tr, td, p, li, div, span, .text {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{your name above your profile pic}<br />span.nametext {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{XXs interest XXs details}<br />span.whitetext12 {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{music, general, movies, ect ect}<br />span.lightbluetext8 {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{about me, who id like to meet}<br />span.orangetext15 {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{latest blog entries, and XX has XX friends}<br />span.btext {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{The red text, aka the numbers on friends, and comments}<br />span.redbtext, span.redtext {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{Time and date in comments}<br />span.blacktext10 {<br /> color: ffffff &#33;important;<br /> font-family: Monotype Corsiva &#33;important;<br /> font-size: 14pt &#33;important;<br /> font-weight:normal &#33;important;}<br /><br />{extended network text}<br />span.blacktext12 span {display:none &#33;important;}.John {position:absolute; top:35px; right:0px; z-index:9;}<br /></a><br /> <a href=http://www.glitter-club.com/myspacelayouts>Myspace Layouts</a>
כניסה אחרונה: לפני 9 חודשים, 4 ימים ו- 1 שעה
הישגים
0
0
0
479
פרופיל
בלוג
עידכונים
אין עידכונים חדשים
חברים
(10)
הבלוגים שלי
וידאו
תמונה