נט גיימס, פרופיל של גילאיילוז

העמוד שלגגייילל הס...
עיצוביייק שליאוור המוושלמת :P עיצבה ♥
גיילל || כוסעע || 14 וחציי || תפוווסה לבעליי || ומאוושרררת ||אניי בעיצובב וורוד בהיר.. שליאור המוווצ'למת עיצבה לי!<br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img465.imageshack.us/img465/2594/kkenvelo266ak.gif" border=0></a><br /><br /><br />פתיחחחההה קצצצררצצררהה :<br /><br />לא יפה O + & &#036; % <br />וווכמווובן ~ <br />שלא מנסה להיווות כזאת >< <br />יייש טוובות ממני ! ! <br />ווווגם רעווות לא חחסר ! :L . ,, <br />אבבבל ממה שבטוווח ?! O ; <br />איןן כמווווני ! <br />קוווראאייים אותייי :<br /><br /><br /><font size="5"><br />גייילווושש הננסיייככההה =]<br /></font><br /><br />מהממעעצצבתת :<br />גגיילושש שליי - <br />אםם לאא אהבתת ת'עייצובב<br />תגידיי ליי ואני ישנהה..<br />אםם אאתת רוצה משהוו <br />תגידי ליי ואני יוסיףף..<br />אוהבת מלאמלא:<br />ליאוור המוושלמת :P<br /><br />יאלהה סתתללקוו להגבות !<br /><br /><br /><br /><br /><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:120; top:50; width:35; height:450; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:170; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute;left:220; top:90; width:35; height:250; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:270; top:30; width:35; height:370; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:320; top:30; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:240; top:30; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:140; top:30; width:35; height:50; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:290; top:30; width:35; height:60; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:100;top:130; width:35;height:80; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:360; top:30; width:35; height:330; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:390; top:50; width:35; height:400; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:440; top:70; width:35; height:300; z-index:600"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:470;top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:560; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:590; top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:520; top:170; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:610; top:200; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:650; top:250; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:290; width:35; height:380;z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:660; top:40; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:60; width:35; height:90; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/pinkheart.gif"></marquee><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:120; top:50; width:35; height:450; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:170; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute;left:220; top:90; width:35; height:250; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:270; top:30; width:35; height:370; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:320; top:30; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:240; top:30; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:140; top:30; width:35; height:50; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:290; top:30; width:35; height:60; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:100;top:130; width:35;height:80; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:360; top:30; width:35; height:330; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:390; top:50; width:35; height:400; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:440; top:70; width:35; height:300; z-index:600"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:470;top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:560; top:70; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:590; top:100; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="4" style="position:absolute; left:520; top:170; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:610; top:200; width:35; height:300; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:650; top:250; width:35; height:340; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:290; width:35; height:380;z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:660; top:40; width:35; height:70; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:690; top:60; width:35; height:90; z-index:645"><img src="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/objects/flower1.gif"></marquee><br /><br /><br /><br /><br />-<br /><br /><br /><a href="http://yo-yoo.co.il/coolpics"><img src="http://img465.imageshack.us/img465/2594/kkenvelo266ak.gif" border=0></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />-<br /><br /><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:130px; top:150px;height:548px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:177px; top:170px; height:388px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:225px; top:190px; height:324px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:265px; top:180px; height:499px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:325px; top:160px; height:411px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:239px; top:190px; height:251px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:141px; top:150px; height:221px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:289px; top:170px; height:230px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:108px; top:230px; height:241px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:370px; top:190px; height:386px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:150px; height:484px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:430px; top:170px; height:442px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:559px; top:170px; height:541px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:580px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:533px; top:170px; height:385px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:614px; top:200px; height:332px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:651px; top:250px; height:386px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:684px; top:290px; height:514px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:658px; top:180px; height:247px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:694px; top:160px; height:216px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:200px; height:392px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:753px; top:150px; height:544px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:800px; top:180px; height:404px;"><span style="color:#FFFFFF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><br /><br /><br /><br /><br />-<br /><br /><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:130px; top:150px;height:548px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:177px; top:170px; height:388px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:225px; top:190px; height:324px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:265px; top:180px; height:499px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:325px; top:160px; height:411px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:239px; top:190px; height:251px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:141px; top:150px; height:221px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="7" style="position:absolute; left:289px; top:170px; height:230px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:108px; top:230px; height:241px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><a href="http://www.pageplugins.com/generators/falling_objects/" target="_blank"">Myspace Falling Objects</a><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:370px; top:190px; height:386px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:394px; top:150px; height:484px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:430px; top:170px; height:442px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:475px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="6" style="position:absolute; left:559px; top:170px; height:541px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:580px; top:200px; height:423px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:533px; top:170px; height:385px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:614px; top:200px; height:332px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="3" style="position:absolute; left:651px; top:250px; height:386px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:684px; top:290px; height:514px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee> <br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:658px; top:180px; height:247px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:694px; top:160px; height:216px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="2" style="position:absolute; left:738px; top:200px; height:392px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="1" style="position:absolute; left:753px; top:150px; height:544px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br /><marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5" style="position:absolute; left:800px; top:180px; height:404px;"><span style="color:#CC99FF !important;">lo&#9829;e </span></marquee><br />
כניסה אחרונה: לפני 7 חודשים, 15 ימים ו- 1 שעה
הישגים
0
0
0
105
פרופיל
בלוג
משחקים מועדפים
לא התווספו משחקים למועדפים
עידכונים
אין עידכונים חדשים
חברים
(10)
הבלוגים שלי
לא התווספו בלוגים
וידאו
תמונה