המשימה הראשונה בתחרות

העמוד שלסאפירה
<embed src="http://nackvision.com/goodies/flash_glitter/show.swf?message=Saphira&amp;font=http://nackvision.com/goodies/flash_glitter/fonts/plainn_lib6.swf&amp;glitter=http://nackvision.com/goodies/flash_glitter/glitters/glitter19.swf&amp;clickURL=http://nackvision.com/goodies/flash_glitter/&amp;type=0&amp;clickLABEL=Create Yours @ NackVision&amp;bevel=1&amp;shadow=1&amp;glow=1&amp;blur=0&amp;fade=0&amp;blink=0&amp;gb=1.8&amp;ga=0.6&amp;gi=0&amp;gc=0&amp;bb=0&amp;bc=0&amp;sb=2.6&amp;sa=0.7&amp;si=0&amp;sc=0&amp;blb=0&amp;ls=0&amp;fontsize=50&amp;num=19" quality="best" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="144" height="75" name="glitters" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href="http://nackvision.com/goodies/flash_glitter/">Create Yours @ NackVision</a><br /><center><embed<br /><br /><br <br /><br /><a href="http://www.glitter-graphics.com"><img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/476/476983hn2sgfmwcz.gif" width=65 height=62 border=0></a><br />
כניסה אחרונה: לפני 5 חודשים, 4 ימים ו- 21 שעות
הישגים
0
0
1
773
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 18 ימים ו- 20 שעות

כ ן ,   ה ת ח ר ו ת   ה ה י א . . .   מ ל פ נ י   ח ו ד ש י ם . . .   -.-"

ט ו ב !   ס ג ר ת י   א ת   ה ה ר ש מ ה   ו פ ת ח ת י   ב ז א ת   א ת   ה ש ל ב   ה ר א ש ו ן   ש ל   ה ת ח ר ו ת .
ל פ נ י   ה כ ו ל ,   ה מ ש ת ת פ י ם   ה ם :
דנה
סניפ
פוש
הרוש
ווינקס
איריקי
החמוד

ש ב ע ה   מ ש ת ת פ י ם !   א ו ק י י ,   ה מ ש י מ ה   ה ר א ש ו נ ה   ש ל כ ם   ה י א :
ק ח ו   ע י ג ו ל   ( צ י י ר ו   ב צ י י ר ,   ב י ד ,   ק ח ו   מ ג ו ג ל ) .   א נ י   ר ו צ ה   ש ת ה פ כ ו   א ו ת ו   ל ה כ י   מ י ו ח ד   ש א ת ם   י כ ו ל י ם ,   ב כ ל   ד ר ך   ש א ת ם   ר ו צ י ם .
?איך אני יכול/ה לעשות את זה? ב צ י ו ר ,   ה ש ת מ ש ו ת   ב א פ ק ט י ם   ( ב ת ו כ נ ת   ע ר י כ ה   ד י ג י ט ל י ת ) ,       צ ב י ע ה ,   ה ו ס פ ת   פ ר י ט י ם ,   ר ק ע   ו כ ו ' .
?איך אני מוסיף/ה את היצירה הגמורה שלי לתחרות? כ ד י   ל ע ש ו ת   א ת   ה ה ש ת ת פ ו ת   ה כ י   ק ל ה   ש א פ ש ר ,   א נ י   מ ב ק ש ת   ש ת ע ל ו   א ת   ה י צ י ר ה   ה ג מ ו ר ה   ל א ל ב ו ם   ה ת מ ו נ ו ת   ש ל כ ם   ב א ת ר   ( ל מ י   ש י ש   ל ו   כ מ ה   א ל ב ו מ י   ת מ ו נ ו ת ,   ב ב ק ש ה   ל ה ג י ד   ל י   ב א י ז ה   א ל ב ו ם   ה י צ י ר ה  נ מ צ א ת ) .
{!} מ ש ת ת ף   ש ל א   י ע ל ה   י צ י ר ה   י י פ ס ל !
{!} מ ש ת ת ף   ש י ש   ל ו   ב ע י ה   מ ס ו י י מ ת   ב ע נ י י ן   ה ת ח ר ו ת   מ ו ז מ ן   ל פ נ ו ת   א ל י י   ב ה ו ד ע ו ת   פ ר ט י ו ת .
{!} מ ש ת ת ף   ש מ ע ו נ י י ן   ל פ ר ו ש   מ ה ת ח ר ו ת   מ ו ז מ ן   ל פ נ ו ת   א ל י י   ב ה ו ד ע ו ת   פ ר ט י ו ת .
>>
ל א ח ר   ש כ ל   ה י צ י ר ו ת   י ו ע ל ו ,   י י ב ח ר   ה מ פ ס י ד   ו ת פ ו ר ס ם   ה מ ש י מ ה   ה ב א ה .

ב ה צ ל ח ה   ל כ ל   ה מ ש ת ת פ י ם !   א ל   ת ש כ ח ו   ל ע ש ו ת   א ת   ה י צ י ר ה   ש ל כ ם   מ י ו ח ד ת   ו מ ק ו ר י ת   כ כ ל   ה א פ ש ר .

אני פתוחה להצעות, תיקונים וכו'.

שלכם,
סאפירה בג'ארסקולאר
תגובות לבלוג
 (לפני 19 ימים ו- 17 שעות)
*יצא>.>
 (לפני 19 ימים ו- 17 שעות)
אה טוב , אני ינסה בשתי האפשריות נראה מה יצע הכי נורמלי 0.O
 (לפני 19 ימים ו- 17 שעות)
דנה - מה שבא לך ^.^
 (לפני 19 ימים ו- 17 שעות)
תענ לי בהודעה
 (לפני 19 ימים ו- 17 שעות)
לא הבנתי אני אמורה לצייר את זה ?
או לעשות את זה בתוכנת גראפיקה ?