ניייסווייי

העמוד שלת!ת^עי...
כל הזכיות שמורות למנהלת הפרופיל@

כניסה אחרונה: לפני 5 חודשים, 18 ימים ו- 1 שעה
הישגים
0
0
0
1053
פרופיל
בלוג
כל הבלוגים
לפני 27 ימים ו- 2 שעות


סוף-סוף היצלחתי לעשות העתק-הדבק!!

יש!!יש!!יש!!יש!!יש!!יש!!

אבל אומרים לי:"תוכן זה מכיל שפה לא ראויה"מה לא ראוי בתמונה של ווינקס?!?!


וזה הכי מגניב:

 

 


 

 

 

 

 
 

 

<!-- Start of StatCounter Code --><script language="javascript" type="text/javascript"> var sc_project=495688; var sc_invisible=1; var sc_partition=3; var sc_security=""; <script language="javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/frames.js" type="text/javascript">

 

<!-- End of StatCounter Code --><script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-708486-2"; urchinTracker(); <!-- START Nielsen//NetRatings SiteCensus V5.3 --><!-- COPYRIGHT 2007 Nielsen//NetRatings -->
<!-- END Nielsen//NetRatings SiteCensus V5.3 --> <script type="text/javascript"> document.getElementById('advbread').innerHTML=document.getElementById('footbread').innerHTML
תגובות לבלוג
 (לפני 27 ימים ו- 19 שעות)

מועדוןוינקס
משחקים: 0
נרשמים: 25

מין: נקבה
גיל: 21
עיר: תל אביב-יפו

שליחת הודעה
הוספה לחברים
הוספת תגובה
חסימת משתמש
הרשמה
 (לפני 27 ימים ו- 19 שעות)
 (לפני 27 ימים ו- 19 שעות)
וזה הבלוג שלי:ניייסווייי23/12/2009

סוף-סוף היצלחתי לעשות העתק-הדבק!!

יש!!יש!!יש!!יש!!יש!!יש!!

אבל אומרים לי:"תוכן זה מכיל שפה לא ראויה"מה לא ראוי בתמונה של ווינקס?!?!


וזה הכי מגניב:(0)
עריכת פרופיל
ניהול חשבון
ניקוד:662 [?]
שדרגו את הפרופיל
תות^עיצובים:P יציאה

<!-- Start of StatCounter Code --><script language="javascript" type="text/javascript"> var sc_project=495688; var sc_invisible=1; var sc_partition=3; var sc_security=""; <script language="javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/frames.js" type="text/javascript">


<!-- End of StatCounter Code --><script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-708486-2"; urchinTracker(); <!-- START Nielsen//NetRatings SiteCensus V5.3 --><!-- COPYRIGHT 2007 Nielsen//NetRatings -->

<!-- END Nielsen//NetRatings SiteCensus V5.3 --> <script type="text/javascript"> GA_googleFillSlot("NG_Header_Text"); <script src="http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?correlator=1261579620734&output=json_html&callback=GA_googleSetAdContentsBySlotForSync&impl=s&client=ca-pub-0843737182145212&slotname=NG_Header_Text&page_slots=NG_Header_Text&cookie=ID%3D7102d8e50e85c261%3AT%3D1261480433%3AS%3DALNI_MaiBcdnHkNMFtwNDWJqVc7CWPDY1g&ga_vid=842451037.1261480482&ga_sid=1261579227&ga_hid=1517892444&ga_fc=true&url=http%3A%2F%2Fwww.net-games.co.il%2Fmember_home%2F&ref=http%3A%2F%2Fwww.net-games.co.il%2Fblog%2F%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%A1%2F5141&lmt=1261579621&dt=1261579621031&cc=100&biw=1259&bih=406&ifi=1&oe=windows-1255&u_tz=120&u_his=21&u_java=true&u_h=720&u_w=1280&u_ah=686&u_aw=1280&u_cd=32&flash=10.0.22.87" type="text/javascript">
<script type="text/javascript"> document.getElementById('advbread').innerHTML=document.getElementById('footbread').innerHTML


תגובות
 (לפני 27 ימים ו- 19 שעות)
נכון


 (לפני 27 ימים ו- 19 שעות)
קוווווווול